БИБЛИОГРАФИЈА ЧЛАНАКА У ЛИСТУ НАША РЕЧ, 1936. ГОДИНЕ

Лист за економска, друштвена и културна питања. Излазио од 15. јула до 16. септембра 1936. године, два пута месечно. Умножаван у штампарији Дим. А. Славуја у Ваљеву. Изашло свега пет бројева.

 

Напомена читаоцу за коришћење библиографије: у тексту су наглашеном црном бојом (болд) наведени наслови чланака онако како су написани у оригиналу. Поправљене су на појединим местима само ситније правописне или словне грешке. У заградама су наведени писци чланака, а на крају бројеви који означавају стране на којима ја чланак објављен. Косим словима (курзив), где год је то било могуће, дате су кратке напомене приређивача са циљем да се ближе одреди садржај чланка када се из наслова то не може јасно видети

Библиографија за 1936.

Повратак